Till startsidan för Gullspång kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Vattenskyddsområden

Foto på skylt som informerar om vattenskyddsområde

I Sverige har vi fantastiska vattentillgångar och det är inte svårt att inse betydelsen av att skydda dessa. Ett sätt som kommuner kan skydda sitt vatten på är att inrätta vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter. Syftet med är att även kommande generationer ska ha god vattenkvalitet och en trygg dricksvattenvattenförsörjning.

Varför inrättas vattenskyddsområden?

På lokal nivå är det kommunen som ansvarar för att kommunala dricksvattentillgångar skyddas. Dricksvattnet som kommunen levererar har sitt ursprung i en vattentäkt. En vattentäkt kan få ett konkret skydd genom att kommun eller länsstyrelse inrättar ett vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter. Skyddsområdet är ett område där mark- och vattenförhållandena är särskilt känsligt för föroreningar, och där ett stort eller många små utsläpp kan göra att vattnet i täkten inte längre går att använda.

Syftet med att inrätta vattenskyddsområden är att ge viktiga vattentillgångar ett tillräckligt skydd så att den långsiktiga vattenförsörjningen säkras för dagens såväl som för kommande generationer. Dvs. att god vattenkvalitet tryggas ur ett flergenerationsperspektiv.

Avgränsning av vattenskyddsområdet

Hur ett vattenskyddsområde avgränsas beror på de naturliga mark- och vattenförhållandena i området. Ett vattenskyddsområde är indelat i olika zoner som är olika känsliga för föroreningar: vattentäktszon, primär skyddszon, sekundär skyddszon och tertiär skyddszon.

Principskiss över skyddsområde för grundvattentäkt

Skiss över skyddsområde för grundvattentäkt

Utformning av skyddsföreskrifter

Skyddsföreskrifterna, som fastställs tillsammans med vattenskyddsområdet, är särskilda bestämmelser som begränsar verksamheter och markanvändning som kan innebära risk för utsläpp av ämnen som kan försämra vattenkvaliteten i täkten.

Exempel på verksamheter och typer av markanvändning som kan utgöra risk för förorening av vattentäkt och därför ofta regleras i skyddsföreskrifter:

  • Hantering av petroleumprodukter
  • Hantering av bekämpningsmedel och växtnäringsämnen
  • Upplag av timmer
  • Avledning av hushållsspillvatten och dagvatten samt hantering av avfall och snö
  • Miljöfarlig verksamhet
  • Materialtäktsverksamhet, andra schaktarbeten, markarbeten och muddring
  • Energianläggningar, vattenbrunnar och andra ingrepp i mark
  • Båttrafik, sjöfart och fordonstvätt
  • Väghållning och underhåll av järnväg

Sidan senast uppdaterad: 2016-10-06

Relaterad information

Kontakt

Kundtjänst VA och Gata
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: VA och Gata

Om en olycka inträffar

Om det inträffar ett läckage eller en olycka som kan innebära risk för förorening av yt- eller grundvatten ska detta omedelbart anmälas till räddningstjänsten.
Telefon: 112

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden​

Dokument

Allmän information vattenskyddsområdenPDF

Länkar

Svenskt Vattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Töreboda kommun