Till startsidan för Gullspång kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Vattenskyddsområden

Foto på skylt som informerar om vattenskyddsområde

I Sverige har vi fantastiska vattentillgångar och det är inte svårt att inse betydelsen av att skydda dessa. Syftet med att inrätta särskilda skyddsområden för vattentäkter är att trygga dricksvattenförsörjningen för dagens såväl som för kommande generationer.

För dig som bor eller vistas inom ett vattenskyddsområde

Inom ett vattenskyddsområde måste man vara särskilt försiktig med vattnet och allt som kan förorena vattentäkten. Nedan följer exempel på försiktighetsåtgärder som är av särskild vikt för dig som bor eller vistas inom ett vattenskyddsområde. Åtgärderna (eller undvikande av åtgärder) utgår från samma syfte: att förhindra att skadliga ämnen, som inverkar negativt på vattenkvaliteten, når vattentäkten.

  • Undvik att sprida kemiska bekämpningsmedel i din trädgård.
  • Undvik att överdosera växtnäringsämnen (gödsla) i din trädgård. Om spridning av växtnäringsämnen anses nödvändig, ta reda på vilka förhållanden som är mest gynnsamma för att undvika näringsläckage.
  • Undvik att tvätta bilen hemma. Gör det i stället på t.ex. en gör‑det‑själv‑hall, där vattnet omhändertas.
  • Undvik att använda salt för halkbekämpning under vintern.
  • Om du reparerar bilen, byter olja på bilen eller fyller på diesel/bensin hemma, se till att alla kemikalier samlas upp och skydda marken från spill.
  • Lagring av kemikalier, oljeprodukter, gödsel, träskyddsbehandlat virke m.m. bör endast ske i mindre mängder, på hårdgjord yta samt under tak.

Allmänt om vattenskyddsområden

Dricksvattnet som kommunen levererar har sitt ursprung i en ytvattentäkt eller en grundvattentäkt. En vattentäkt kan ges ett konkret skydd genom att kommun eller länsstyrelse inrättar ett så kallat vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter. Detta sker med stöd av miljöbalken.

Varje vattentäkt har ett tillrinningsområde. Tillrinningsområdet är det område inom vilket vattnet rör sig till vattentäkten. När det gäller den geografiska avgränsningen av ett vattenskyddsområde är huvudprincipen alltid att hela tillrinningsområdet ska omfattas. Grundtanken är att vattenskyddsområdet skall avgränsas på ett sådant sätt att eventuella utsläpp av föroreningar ska kunna åtgärdas innan föroreningen når vattentäkten.

Skyddsbehovet anpassas till föreliggande risker genom att skyddsområdet delas in i zoner med olika restriktioner (skyddsföreskrifter). Skyddsområdet delas vanligen in i vattentäktszon, primär skyddszon, sekundär skyddszon och vid behov en tertiär skyddszon.

Principskiss över skyddsområde för grundvattentäkt

Skiss över skyddsområde för grundvattentäkt

Allmänt om skyddsföreskrifter

Skyddsföreskrifterna, som fastställs tillsammans med vattenskyddsområdet, är särskilda bestämmelser som inskränker i rätten att förfoga över fastigheter inom skyddsområdet. Begränsning av vissa typer av verksamheter och markanvändning kan ske genom förbud med dispensmöjlighet, krav på tillstånd eller anmälan. Skyddsföreskrifterna har till uppgift att tillgodose syftet med skyddsområdet, dvs. se till att skadliga ämnen, som inverkar negativt på vattenkvaliteten, inte når vattentäkten. Föreskrifterna utformas så att de anpassas till varje skyddsområdes särskilda skyddsbehov och känslighet.

Information om inrättande av vattenskyddsområde (se Relaterad information) innehåller mer omfattande information om bakomliggande regelverk för inrättande av vattenskyddsområden, hur vattenskyddsområden avgränsas, hur skyddsföreskrifter utformas samt om ersättningsfrågor.

Sidan senast uppdaterad: 2016-03-01

Relaterad information


Kontakt

Kundtjänst VA och Gata
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: VA och Gata

Om en olycka inträffar

Om det inträffar ett läckage eller en olycka som kan innebära risk för förorening av yt- eller grundvatten ska detta omedelbart anmälas till räddningstjänsten.
Telefon: 112

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden​

Dokument

Information om inrättande av vattenskyddsområdePDF

Länkar

Miljöbalk (1998:808)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Naturvårdsverkets handbok 2010:5 om vattenskyddsområdelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svenskt Vattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Töreboda kommun