Till startsidan för Gullspång kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Gällande planer

På denna sida publiceras kommunens aktuella detaljplaner.

Pågående detaljplaner

 

Ändring av detaljplan för Hova 3:85

Gällande detaljplan antogs under 2012 och föreslås nu ändras genom tillägg till gällande detaljplan. Ändringen syftar till att möjliggöra skolverksamhet på fastigheten, närmast aktuellt är förskoleverksamhet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 mars att rubricerad detaljplan ska bli föremål för samråd.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande, vilket innebär tre skeden (samråd, granskning och antagande). Om samtliga i samrådskretsen inkommer med skriftligt godkännande under samrådstiden förs detaljplanen vidare direkt till antagande vilket förkortar planprocessen. Det innebär att granskningsskedet utgår.

Synpunkter eller godkännande av förslaget ska ha inkommit till kommunen senast den 4 maj 2016.

 

Detaljplan för Björnemossen 3:54 och del av Björnemossen 3:42

Syftet med planen är att bygga ut industriområdet längs med väg 200 i västra Hova. Förslaget till ny detaljplan för Björnemossen 3:54 och del av Björnemossen 3:42 har varit på samråd och granskning.

Kommunfullmäktige har den 25 april 2016, §§ 71, beslutat att anta detaljplanen för Björnemossen 3:54 och del av Björnemossen 3:42 i Hova, vilket tillkännages genom anslag på kommunkontoret den 6 maj 2016. Detaljplanen vinner laga kraft den 27 maj 2016 förutsatt att belsutet inte överklagas.

 

Ändrad detaljplan för del av Fagersand 1:2 med flera

Gällande detaljplan för del av Fagersand 1:2 med flera togs fram genom normalt planförfarande och vann laga kraft 1 december 2014. Planens genomförandetid har inte gått ut. Eftersom det har framkommit nya omständigheter i det aktuella området behöver delar av planen ändras. Förslaget till ändring av detaljplan för del av Fagersand 1:2 m.fl. har varit utställd på granskning. Arbetet med detaljplanen avvaktar parallell prövning om strandskyddsdispens.

 

Detaljplan för del av Björnemossen 3:38

Syftet med planen är att erbjuda attraktiv industrimark intill E20 i Hova. Förslaget till ny detaljplan för del av Björnemossen 3:38 har varit på samråd och granskning.

Kommunfullmäktige har den 30 november 2015, KF § 227, beslutat att anta rubricerad detaljplan. Detaljplanen vann laga kraft den 3 februari 2016.


 


Sidan senast uppdaterad: 2016-05-09

Relaterad information


Kontakt

Thyra Larsson
Plan- och exploateringsansvarig
Telefon: 0506-363 36
E-post: Thyra Larsson

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument aktuella detaljplaner


Ändring av detaljplan för Hova 3:85

SamrådsbrevPDF
PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF

Detaljplan för Björnemossen 3:54 och del av Björnemossen 3:42

Underrättelse om antagandePDF
Protokoll KFPDF
PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
GranskningsutlåtandePDF
MiljökonsekvensbeskrivningPDF (bilagor se nedan)
DagvattenutredningPDF
Översiktlig geoteknisk utredningPDF

Ändrad detaljplan för del av Fagersand 1:2 med flera

Ändring av PlankartaPDF
Ändring av PlanbeskrivningPDFIllustrationPDF

Detaljplan för del av Björnemossen 3:38

Detaljplanen vann laga kraft 2016-02-03
Laga kraftPDF
PlankartaPDF 
PlanbeskrivningPDF
GranskningsredogörelsePDF
MiljökonsekvensbeskrivningPDF

Bilagor till miljökonsekvensbeskriving:

NaturvärdesinventeringPDF
RiskbedömningPDF
Inventering förorenad markPDF

Detaljplan för ”Ändrad stadsplan för kvarteret maskinisten med mera.”

Detaljplanen vann laga kraft 2015-11-25
Protokoll KFPDF
Plankarta med beskrivningPDF
GranskningsutlåtandePDF


Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Töreboda kommun