Till startsidan för Gullspång kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Gällande planer

På denna sida publiceras kommunens aktuella detaljplaner.

Pågående detaljplaner:

 

Ändrad detaljplan för del av Fagersand 1:2 med flera

Gällande detaljplan för del av Fagersand 1:2 med flera togs fram genom normalt planförfarande och vann laga kraft 1 december 2014. Planens genomförandetid har inte gått ut. Eftersom det har framkommit nya omständigheter i det aktuella området behöver delar av planen ändras. Förslaget till ändring av detaljplan för del av Fagersand 1:2 m.fl. har varit utställd på granskning. Arbetet med detaljplanen avvaktar parallell prövning om strandskyddsdispens. 

Detaljplan för del av Gullspång 1:8, Göta Holme
Syftet med planen är att möjliggöra utveckling av Göta Holme för turism och som rekreationsområde.

Detaljplanen kommer att ställas ut på samråd under perioden 16 december 2016 - 23 januari 2017. Inkomna synpunkter kommer att redovisas i ett samrådsutlåtande. Samtliga handlingar finns på denna sida och på kommunledningskontoret i Hova. Planförslaget finns även på biblioteken i Hova och Gullspång. Hur du skickar in dina synpunkter kan du se i listan till höger där du klickar på länken Samrådsbrev.

Ett öppet hus för information och synpunkter kommer att hållas på Amnegården i Gullspång. Adressen är Myrgatan 6, 547 31, i sammanträdesrummet Spåsjön den 11 januari 2017 klockan 18-20. Välkomna när som helst under dessa två timmar!

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 19 oktober 2016 att förslaget skulle bli föremål för samråd.

Planer som nyligen vunnit laga kraft:

 

Ändring av detaljplan för Hova 3:85

Gällande detaljplan antogs under 2012 och föreslås nu ändras genom tillägg till gällande detaljplan. Ändringen syftar till att möjliggöra skolverksamhet på fastigheten, närmast aktuellt är förskoleverksamhet.

Detaljplanen har varit utställd på granskning under perioden 30 maj - 17 juni 2016. Inkomna synpunkter finns redovisade i ett granskningsutlåtande. Samtliga handlingar finns på denna sida och på kommunledningskontoret i Hova.

Kommunfullmäktige har den 29 augusti 2016, § 132, beslutat att anta rubricerad detaljplan, vilket tillkännagavs genom anslag på kommunkontoret den 9 september. Detaljplanen vann laga kraft den 30 september 2016.

Detaljplan för Björnemossen 3:54 och del av Björnemossen 3:42

Syftet med planen är att bygga ut industriområdet längs med väg 200 i västra Hova. Förslaget till ny detaljplan för Björnemossen 3:54 och del av Björnemossen 3:42 har varit på samråd och granskning.

Den som lider skada på grund av detaljplanen och vill ha ersättning måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år från det datum planen vinner laga kraft. Om skadan inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Kommunfullmäktige har den 25 april 2016, § 71, beslutat att anta rubricerad detaljplan, vilket tillkännagavs genom anslag på kommunkontoret den 6 maj 2016. Detaljplanen vann laga kraft den 27 maj 2016. 


Detaljplan för del av Björnemossen 3:38

Syftet med planen är att erbjuda attraktiv industrimark intill E20 i Hova. Förslaget till ny detaljplan för del av Björnemossen 3:38 har varit på samråd och granskning.

Kommunfullmäktige har den 30 november 2015, KF § 227, beslutat att anta rubricerad detaljplan. Detaljplanen vann laga kraft den 3 februari 2016.

Sidan senast uppdaterad: 2017-01-12

Relaterad information

Kontakt

Peter Karnung
Plan- och exploateringsansvarig
Telefon: 0506-363 36
E-post: Peter Karnung

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument aktuella detaljplaner


Detaljplan för del av Gullspång 1:8
PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
SamrådsbrevPDF
BehovsbedömningPDF
ÖversvämningskarteringPDF
Rapport - SGIPDF
Karta - SGI
PDF
Upphävd stadsplanPDF

Ändring av detaljplan för Hova 3:85

Detaljplanen vann laga kraft 2016-09-30
Laga kraftPDF
PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
GranskningsutlåtandePDF

Detaljplan för Björnemossen 3:54 och del av Björnemossen 3:42

Detaljplanen vann laga kraft 2016-05-27
Laga kraftPDF
PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
GranskningsutlåtandePDF
MiljökonsekvensbeskrivningPDF (bilagor se nedan)
DagvattenutredningPDF
Översiktlig geoteknisk utredningPDF

Ändrad detaljplan för del av Fagersand 1:2 med flera

Ändring av PlankartaPDF
Ändring av PlanbeskrivningPDFIllustrationPDF

Detaljplan för del av Björnemossen 3:38

Detaljplanen vann laga kraft 2016-02-03
Laga kraftPDF
PlankartaPDF 
PlanbeskrivningPDF
GranskningsredogörelsePDF
MiljökonsekvensbeskrivningPDF

Bilagor till miljökonsekvensbeskrivning:

NaturvärdesinventeringPDF
RiskbedömningPDF
Inventering förorenad markPDF

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Töreboda kommun